Elvira Selmanović, vijećnica Nezavisnog bloka u Gradskom vijeću Bihać uputila je zahtjev nadležnoj gradskoj službi i sekretaru Gradskog vijeća Bihać kojim inzistira na realizaciji predloženih inicijativa.

“Na svakoj redovnoj sjednici kao vjećnica sam postavljala vijećnička pitanja na koje nikad nisam dobila odgovore, u pisanoj formi pogotovo kako je to predviđeno Poslovnikom o radu GV Bihać. Obzirom da je sekretar odgovoran za dostavljanje vijećničkih pitanja i inicijativa organima i službama i da se stara da odgovori pravovremeno budu dostavljeni u roku od 30 dana svim vijećnicima, morala sam biti “policajac” i zatražiti informaciju da li je išta dostaviljeno oraganima na koje se odnosi? Da li je odgovoreno na ta pitanja? Ukoliko su pitanja blagovremeno dostavljena organima upućena vjećnička pitanja a nisu pristigli odgovori, tražim da ih sekretar GV Bihać opet dostavi sa naznakom „URGENTNO“ te da me se pismeno izvjesti do slijedeće sjednice,“ izjavila je Elvira Selmanović, vijećnica Nezavisnog bloka u Gradskom vijeću Bihać podsjećajući da kao članica Predsjedništva Nezavisnog bloka od strane drugih kolega iz ostatka BiH često dobiva iste ili slične informacije o radu nadležnih službi vijeća i odnosa prema onim vijećnicima koji nisu dio vladajućih većina.

“Ovo je definitivno prećutno dogovoren model i demonstracija sile od strane vladajućih i njihovih poltrona koji zloupotrebljavaju svoje pozicije i izigravaju volju demokratije u svakom smislu. Neshvatljivo je da kada npr podnesete inicijativu za proglašenje neke osobe „personom non grata“ radi negiranja genocida, da neko svojom voljom prekši zvanične zaključke najviših organa i da se ogluši na iste.

U Bihaću npr nadležna služba ima izgovor da zbog “tehničkih razloga” nije u proceduru uvrštena Deklaracija koja je zvaničan zaključak Gradskog vijeća po pitanju usvojene odluke o proglašenju osoba kao “persona non grata”. Sama sam kreirala tekst prijedloga Deklaracije, dostavila ga blagovremeno kako bi olakšala službi i sekretaru i na kraju imamo ovakav odgovor,” ističe Selmanović te dodaje: “Tražim od službe izjašnjenje zašto informatičarima koji opslužuju web stranicu Grada Bihaća nisu dostavljeni podaci od strane Službe za stručne poslove GV o broju vjećničkih pitanja i inicijativa na način da se pored imena i prezimena vijećnice ili vijećnika nalazi i brojčani podaci koliko su do sada postavili vjećničkih pitanja i incijativa.

Građani moraju znati šta rade i kako se ponašaju oni koje su birali i koji odlučuju u ovom gradu. Ima nas kojima je interes građana Bihaća ispred skupštinskih klupa. “

S obzirom na nadležnosti Sekretara Službe za zajedničke poslove GV Bihać, a čije su nadležnosti da organizira rad Službe vijeća i pomaže predsjedavajućem u pripremi sjednica i organizovanju rada Službe, vijećnica Selmanović je zatražila i pojašnjenja u pisanoj formi o svemu navedenom, sa rokom do naredne sjednice jer smatra sramotnim da već skoro godinu dana ne dobija odgovore na postavljena pitanja i dodaje kako neće dozoliti ovu samovolju i kršenje Poslovnika o radu GV Bihać.