Blok žena Nezavisnog bloka u okviru kampanje o podizanju svijesti o nasilju u porodici uz akcente na nasilje nad ženama, a nakon izvršene analize i edukacije, upućuje sljedeći proglas:

Blok žena Nezavisnog bloka poziva na snažno podizanje svijesti o prijavi nasilja u porodici, posebno nasilja nad ženama i to na način da prijavljivanje potiče svaki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini.

Mi smatramo da neobaviještenost ne smije biti prepreka za sve one koji žele prijaviti svoja iskustva. Društvo mora odbaciti neopravdano nametanje osjećaja srama zbog viktimizacije, mora uticati na borbu protiv straha od počinitelja, vratiti povjerenje u institucije i vratiti želju svima da održe porodicu na okupu.

Blok žena Nezavisnog bloka poziva na dosljednu i odgovornu primjenu postojećih zakona koji tretiraju nasilje, naročito u oblasti sankcionisanja počinitelja.

Smatramo da se počiniteljima moraju izricati strožije sankcije, što bi rezultiralo podizanjem svijesti građana o nasilju uopšte, a sve to bi poslalo jasnu poruku društvu da se nasilno ponašanje neće tolerisati.

Blok žena Nezavisnog bloka poziva na povećanje izdvajanja sredstava sa svih nivoa vlasti za sigurne kuće, ali i na povećanje postojećih kapaciteta u sigurnim kućama. Ovo je period donošenja nacrta i prijedloga budžeta pa zbog toga ovaj segment u ovom momentu smatramo itekako hitnim i potrebnim.

Navedeno smatramo obavezujućim, posebno zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina 2013. godine ratificirala Istanbulsku konvenciju Vijeća Evrope iz 2011. godine  o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Press služba