Ko smo mi

Nezavisni blok je politički pokret centra u Bosni i Hercegovini, osnovan 10. septembra 2017. godine u Sarajevu.Mi smo okupljeni oko političke platforme koja okuplja liberalno-konzervativne ideale o ekonomskim pitanjima, kao i o ljudskim pravima i socijalnim slobodama, te demokratskim i reformističkim idealima za Bosnu i Hercegovinu.

Naše vrijednosti

Bosna i Hercegovina suverena, demokratska, nezavisna i sekularna država.

Slobodno i solidarno društvo temeljeno na ljudskim pravima i odgovornosti.

Zaustavljanje odlaska mladih i ulaganje u obrazovanje kao stub zdravog razvoja Bosne i Hercegovine.

Poštivanje tradicije, nacionalnih, kulturnih i vjerskih identiteta i slobodnog udruživanja.

Osiguranje transparentnih, održivih i odgovornih javnih finansija, baziranih na socijalnoj tržišnoj ekonomiji.

Očuvanje zdravog okolišai izgradnja ekološki zdravih izvora energije.

Naši prioriteti

 • Članstvou Evropskoj uniji2026.
 • Članstvo u NATO savezu.
 • Stvaranje novih radnih mjesta i znatno veći rast BDP-a su prioriteti koji moraju biti osigurani. 
 • Ravnopravnije i transparentnije zaposlenje sa boljim uslovima rada, kao i obrazovna reforma koja podrazumijeva i doživotno školovanje, kako bi se stvorile mogućnosti za svakoga.
 • Jačanje pravosudnih institucija, pravne države i borbe protiv korupcije.
 • Pravedniji i transparentniji odnos prema boračkoj populaciji.
 • Promocija porodice,poboljšanje uslova za rad, zaustavljanje odlaska mladih ljudi – demografska reforma. Bosna i Hercegovina mora imati jedinstvenu strategiju za ostanak naših najobrazovanijih ljudi, kako bi naša ekonomija mogla biti kompetitivna, dinamična i vođena znanjem.
 • Reforma zdravstvenog sistema, što podrazumijeva i ravnopravnu skrb za porodilje i djecu.
 • Definiranje jedinstvene agrarne i energetske politike.
 • Inkluzija potencijala koje ima naša dijaspora.
 • Izgradnja infrastrukture, turističkih potencijala i ravnomjerni regionalni razvoj kao preudslov za pošteniju i solidarniju državu.
 • Fiskalna i monetarna politika moraju biti koordinirane, kao i donošenje zakona koji će podići transparenost i nadzor financijskog tržišta.

Vizija

Sloboda, mogućnosti i prosperitet.

Mi imamo izbor: evropska i sigurna Bosna i Hercegovina, sa razvijenim individualnim slobodama, prosperitetom i stabilnošću, ili povratak/ostanak u vremenima etno-nacionalnih i parti-autoritarizama.

Naša vizija je izgrađena oko suverene, nezavisne, slobodne, demokratske, poduzetničke, prosperitetne iuspješne Bosne i Hercegovine koja je otvorena za evroatlanske integracije. Mi smo za Bosnu i Hercegovinu, sa jedinstvenim tržištem, sa omogućenom slobodom kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala. Vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu u kojoj se ljudska prava, vladavina prava i demokracija jednako primjenjuju na sve. Mi u Nezavisnom bloku poštujemo nacionalni identitet, različitost naroda, poštivanje kulture, običaja i tradicije i isto tako poštujemo svakog građanina Bosne i Hercegovine kao pojedinca. Cijenimo talente, poduzetnički potencijal, moralnu savjest i pravo da svaki pojedinac-građanin donosi sam odluke.

Bosna i Hercegovina postoji vjekovima u raznim političkim i državnim okvirima, ali je nažalost i često poprišteratova i izazova. Narodi i građani Bosne i Hercegovine su, ipak, opstali na ovom prostoru, te vjerujemo kako samo Bosna i Hercegovina kao država svima pruža mogućnost napretka, saradnje i mogućnosti da sami donosimo odluke. I kao narodi i kao građani dužni smo čuvati mir, zajedničko razumijevanje i demokratske institucije koje moraju svima osigurati ravnopravnost, pravdu i sigurnost. Samo u miru i sa jakim demokratskim institucijama prosperitet i napredak su mogući.

Zalažemo se za jake institucije, vladavinu prava i neovisno pravosuđe, predani smo zaštiti i promovisanju ljudskih i građanskih prava. Koliko imamo različitosti u našoj zemlji, toliko vjerujemo sa su one naša snaga samo ako ih postavimo na zajedničku platformu, odgovorno ponašanje, poštovanje činjenica i toleranciju na različita mišljenja. Borimo se protiv nasilja nad ženama, svima želimo pružiti pristupačnu, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i usluge vezane uz reproduktivno zdravlje. Zalažemo se za promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena i djevojaka te za ostvarivanje istih prava.

Mi se, nažalost, u Bosni i Hercegovini suočavamo sa etno-nacionalizmom, koji nas je paralizirao kao društvo i državu. Akuelni vladajući sistem živi na etno zatvorenom prostoru i svaka alternativa se uz podršku postojećih privatiziranih institucija i javnih resursa pokušava nedemokratski ugušiti. Takvo stanje je neodrživo i naše ljude tjera na masovno iseljavanje. Osim toga, antidržavne snage stalno ruše kredibilitet Bosne i Hercegovine i na etno principu guraju nas ka novim sukobima. Te snage uporno osporavaju sve što je bosanskohercegovačko i ograničavaju slobodu. Naš odgovor je slobodna i evropska Bosna i Hercegovina, sa vladavinom institucija i prava, te jednakim šansama za sve građane.

Vjerujemo da će nove generacije građana Bosne i Hercegovine živjeti u prosperitetnijoj državi, u kojoj će se cijeniti znanje, obrazovanje, te sloboda izbora. Zbog toga, naš fokus jeste nova ekonomska politika, više minimalne plate za radnike, jer naša ekonomija mora biti konkurentnija, naše demokratske institucije odgovornije, naše upravljanje resursimatransparentnije i poštenije, te moramo imati sposobnost da djelujemo zajednički protiv nezaposlenosti, protiv loše infrastrukture, protiv lošeg obrazovnog i zdravstvenog sistema. Iznad svega, naša djeca zaslužuju bolje mogućnosti u budućnosti.

Moramo stvoriti Bosnu i Hercegovinu koja se može nositi sa sadašnjim i budućim izazovima u sve globaliziranijem svijetu. Pravim reformama institucija i politika možemo postati sposoban akter na regionalnoj sceni. Mi moramo imati sposobnost da iskoristimo našu geo-stratešku poziciju i prirodne resurse kako bi generirali rast i radna mjesta. Želimo ojačati infrastrukturu, ulagati u obrazovanje i uspostaviti pravni okvir za modernu i evropsku Bosnu i Hercegovinu, koja čini život boljim za sve njene narode i građane. Želimo donijeti jedinstevenu strategiju za pitanja migracija, te želimo pojednostaviti poslovanje i omogućiti našim ljudima da budu kompatibilni sa jakim, naprednim i inovativnim gospodarstvima.

Moramo ojačati našu ekonomiju znanjem i ulaganjem u istraživanje i inovacije.To su stvarne potrebe tržišta rada. Smatramo da je obrazovanje proces cjeloživotnog učenja počevši od obrazovanja u ranom djetinjstvu, tako da želimo više ulaganja u obrazovanje i strukovno osposobljavanje, više učestvovanja u naučnim i obrazovnim evropskim projektima. Ulaganja u istraživanje i inovacije su ulaganja u budućnost Bosne i Hercegovine. Postizanje cilja od 6.5% BDP-a ključno je za povećanje konkurentnosti, produktivnosti i održivog otvaranja radnih mjesta.

Moramo imati jedinstven energetski sistem i usmjeren ka obnovljivimizvorima energije. Želimo vidjeti veće ulaganje u infrastrukturne projekte, uključujući autoput Koridor 5c, kao i obnovu željeznica na prostoru čitave BiH.

Ljudsko dostojanstvo i uvjeti rada, održivost i borba protiv korupcije prioritet je sine qua non. NATO ostaje okosnica vojne suradnje i jamac kolektivne obrane Europe, te Bosna i Hercegovina mora biti dio tog vojno-političkog saveza.

Želimo Bosnu i Hercegovinu koja je slobodna, poštena, dinamična i otvorena.

Želimo Bosnu i Hercegovinu koja štiti vladavinu prava.

Želimo Bosnu i Hercegovinu koja brani slobodno tržište i poduzetništvo.

Želimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj možete uspjeti.