Izvještaj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) za 2016. godinu prezentiran na Skupštini Kantona Sarajeva 31. 01. 2018. otkriva nekoliko bitnih i neprihvatljivih stvari na koje Odbor za zdravstvo Nezavisnog bloka ukazuje pacijentima i zainteresiranoj javnosti. Iz ovoga Izvještaja se jasno uočava neodgovorno planiranje i manipulacija budžetom sa preusmjeravanjem novca poreznih obveznika u neplanirane svrhe. KCUS ima obavezu da unaprijed planira sve svoje aktivnosti i da na osnovu jasno definiranog plana primi novac iz javnih fondova za svoje finansiranje. KCUS nije profitna organizacija već javna ustanova i on ne može da ostvaruje dobit (profit).  KCUS je u obavezi da troši ono što je ranije planirao i to nakon povlačenja novca iz javnih fondova koje pune porezni obveznici. Za ovakvu neprofitnu javnu ustanovu, prihvatljivo je da bude u malom minusu, ali nedopustivo da bude u velikom finansijskom plusu. Poseban aspekt je da KCUS uopće nije smio prikazati dobit (profit) jer je na taj način jasno pokazao da je novce, koje je dobio nakon planiranja za jasno definirane aktivnosti liječenja, preusmjerio u nešto drugo. A to drugo je vraćanje postojećih dugova i prikazivanje Uprave kao grupe sposobnih menadžera.

KCUS, kao federalna javna zdravstvena ustanova, prima paušal od preko 200 miliona KM, od toga je samo iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS) za godinu 2016, shodno ranije prikazanom planu koji je sam KCUS sačinio, dobio tranšu od preko 113 miliona KM. Uz sve te novce, KCUS nije pružio adekvatnu uslugu pacijentima niti krajnjim korisnicima već je svjesno, a radi uštede sredstava i njihovog preusmjeravanja u neplanirane svrhe, limitirao ostvarivanje sopstvenog plana i smanjio pružanje usluga pacijentima. Navedeno je da je za smještaj Plastične hirurgije I Oftalmologije u novoj zgradi  realizovano 3,5 miliona US dolara iz saudijskog kredita što je neistina. Svako ko dođe u KCUS zna da su Oftalmologija i Plastična hirurgija na istom mjestu i da nisu premještene u bilo kakve nove prostore. Inače, obaveze iz saudijskog kredita su isključivo povezane sa ZZO KS, jer ga Zavod otplaćuje, a KCUS samo troši i koristi ta sredstva. Čak je 20% smanjen trošak potrošnog materijala za laboratorijsku dijagnostiku u odnosu na plan. To ukazuje zašto pacijenti ne mogu adekvatno realizirati dijagnostičke pretrage i zašto su se gužve u laboratoriji KCUS smanjile.

Također, 24% usluga kliničke dijagnostike je manje nego što je planirano. I to jasno pokazuje zašto pacijenti čekaju na MRI i CT , te zašto se pomenuti aparati ne popravljaju efikasno kada se pokvare. Što je duže aparat pokvaren to je manje usluga i manje trošenja planiranog novca koji se onda preusmjerava na prikazivanje dobiti i vraćanje dugova. Smanjen je broj hirurških zahvata, ali su zato povećani prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u odnosu na plan (ZZOKS je dao više skoro 5 miliona KM, Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja je dao više 1,2 miliona KM, donacije su bile 4,5 miliona KM).

Nepotizam je glavni uzrok povećanja prihoda KCUS, a ne stvarne potrebe. Ovo je pokazatelj da je Uprava KCUS nesposoban i loši domaćin jer uz sav ispumpani novac ima armiju nezadovoljnih pacijenta i uposlenika. KCUS je trošio svoje zalihe u 2016. godini, te ih je tokom te godine smanjio za čak 1.3 miliona KM. Sve radi dobiti (profita) i to u neprofitnoj organizaciji. Uprava KCUS ne govori o dugu KCUS već priča o dobiti da se stekne utisak da pozitivno posluje, što je direktna manipulacija koja treba da zavara bolesne i eutanazira bunt zdravstvenih radnika. Povećanje sredstava is ZZOKS je poželjno ako je adekvatno planirano i služi za povećanje obima usluga osiguranicima, a potpuno nepravdano i politički motivirano, sa namjerom da se podrži supruga predsjednika vladajuće stranke, ako se te pare usmjeravaju na vraćanje duga da bi vladajuća stranka ostvarivala svoje interese preko neliječenih pacijenata.

Nevjerovatno je da je KCUS sa preko 3600 uposlenika i 660 doktora medicine (2015. ih je bilo 682) od koji su velika većina, specijalisti, magistri, doktori nauka, a neki subspecijalisti i akademsko osoblje (asistenti, docenti, profesori) za edukaciju potrošio samo 15.000 (15 hiljada) KM za 2016. godinu. Troškovi edukacije u KCUS su u 2016. u odnosu na 2013. pali 15 puta.  Ovo su nevjerovatni podaci s obzirom da postoji obaveze kontinuirane medicinske edukacije koja je zakonski definirana. KCUS je jedina ustanova u KS koja pruža tercijarne usluge i pri tome pokriva i veliko područje Federacije. Progon stručnjaka i profesora koji obavljaju najsloženije i skupe usluge na tercijarnom nivou ima karakter neodgovorne destrukcije zdravstvenog sistema. Ovakvim progonom se smanjuju troškovi, a povećava efektivna kontrola na nivou struke što se ne radi ni u totalitarnim društvima. Izvještaj jasno pokazuje da su tercijarne usluge u stagnaciji, sigurni smo da će novi Izvještaj za 2017. ovaj fakat pokazati u još grubljem obliku. Posebno je tragično da zdravstvene usluge, koje je KCUS planirao, a nije ostvario zbog uštede na račun pacijenta, pojedinci bliski politici vladajuće stranke i Upravi KCUS , ostvaruju u inostranstvu koristeći sredstva iz javnih fondova. Direktan primjer je generalna direktorica i njen suprug koja se liječe u inostranstvu, a ne u KCUS. Uprava KCUS je dobila više novca iz javnih fondova a pružila manje usluga, smanjila broj speciliziranog kadra, smanjila troškove edukacije, smanjila obim posla uključujući tercijarni nivo,  te smanjila broj pacijenata koji se intenciono tjeraju iz KCUS ili sami bježe svjesni okolnosti.

ZZOKS je u potpunosti u službi direktorice KCUS. Zavod iz godine u godinu povećava sredstva za KCUS, a smanjuje za ostale zdravstvene institucije. Zavod planira svoje aktivnosti prema željama svojih naredbodavaca (zanimljivo je da je za ovu godinu ZZOKS planirao 6000 usluga hiperbarične komore sa pojedinačnom cijenom od 100 KM što je 600.000 KM samo zato što je to interes pojedinaca iz Uprave KCUS iako su indikacije za hiperbaričnu komoru ekstremno uske i apsolutno je nepotrebno u KS imati taj broj ovakvih usluga). Sumirano, radi se kriminalnoj manipulaciji i direktnom ugrožavanju pacijenata, te otvoreno pozivamo Federalnu vladu da smijeni nesposobni i korumpirani Upravni odbor KCUS predvođen dr Jasminom Kapatenovićem i time spasi zdravstvo KS od političkog terora supruge predsjednika vladajuće stranke.

Press služba