Statut Nezavisnog bloka

Na Osnivačkom (Konstitutivnom) Kongresu Nezavisnog bloka, održanom u Sarajevu, 14. aprila 2019. godine, usvojen je

STATUT

Član 1.
(Načela djelovanja)

Nezavisni blok je jedinstven, multietnički politički projekat, stranka, (u daljnjem tekstu: Stranka), utemeljena kao organizacija slobodno, ravnopravno i dobrovoljno udruženih građana i građanki Bosne i Hercegovine, radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje građana i naroda i učešća na izborima. Nezavisni blok je stranka otvorena za sve građane koji prihvataju Program i Statut Stranke i uvažava, zastupa i promoviše sve moderne aspekte i dostignuća civilizovanog društva. Stranka djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovama Programa, a u skladu sa ovim Statutom. Stranka može djelovati i u inostranstvu ukoliko to nije u suprotnosti sa pravnim poretkom dotične države, statutom, pravom Evropske unije i u skladu sa aktima koje donosi Glavni odbor Stranke. Stranka poštuje princip ravnopravnosti spolova i s tim u vezi ulaže napore da postigne ravnopravnost spolova u svim tijelima i na svim nivoima organizovanja Stranke.

Član 2.
(Sadržaj Statuta)

 1. Statutom stranke Nezavisni blok, (u daljem tekstu: Statut) utvrđuju se: naziv i sjedište, znak i druga obilježja, pravni status, predstavljanje i zastupanje, ciljevi i način djelovanja, uslovi za učlanjivanje i prestanak članstva, prava, obaveze i odgovornosti članova, način izbora, trajanje mandata i postupak opoziva organa i njihova prava, obaveze i odgovornosti, zastupanje i predstavljanje, unutrašnja organizacija i oblici djelovanja, organi upravljanja, sredstva za rad i materijalno-finansijsko poslovanje, osnovni akti, prestanak rada, način informisanja javnosti kao i druga pitanja od značaja za članstvo i djelovanje stranke.
 2. Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom Statutu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Naziv, sjedište, predstavljanje i zastupanje)

 1. Naziv stranke je: Nezavisni blok.
 2. Skraćeni naziv stranke je: NB
 3. Stranka se može punim i skraćenim nazivom koristiti na latiničnom i/ili ćiriličnom pismu.
 4. Naziv stranke na engleskom jeziku je: Independent bloc.
 5. Stranka ima svojstvo pravnog lica i upisana je u registar političkih stranaka kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini.
 6. Lokalni i regionalni organizacijski oblici Stranke djeluju na osnovu ovlaštenja i nemaju status pravnog lica.
 7. Stranka ima svoj transakcijski račun putem kojeg obavlja finansijsko poslovanje.
 8. Sjedište stranke je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo.
 9. Sjedište Stranke se može promijeniti odlukom Predsjedništva NB.
 10. Stranku zastupa i predstavlja predsjednik Stranke. U slučaju privremene spriječenosti Predsjednika, Stranku predstavlja jedan od potpredsjednika, kojeg za to ovlasti Predsjednik, a u njegovoj nemogućnosti da to odredi Stranku će predstavljati osoba koju  Predsjedništvo ovlasti posebnom odlukom. U okviru prava i ovlaštenja utvrđenih Odlukom o osnivanju  općinskih, gradskih, kantonalnih i regionalnih organizacija, Stranku na tim nivoima predstavljaju ovlašteni ili izabrani predsjednici tih organizacija.

Član 4.
(Znak i druga obilježja stranke)

 1. Stranka ima svoj pečat, znak i zastavu.
 2. Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm u čijem je središtu znak Stranke opisan u stavu 4. ovog člana, a po obodu tekst „Nezavisni blok“ (latinično i ćirilično pismo).
 3. Pečat imaju i organizacioni oblici stranke koji je identičan pečatu iz stava (2) s tim što se u drugom krugu ruba pečata upisuje naziv i sjedište organizacionog oblika.
 4. Znak je sačinjen od slova „N“ i „B“, zvijezde i natpisa. Dizajn je riješen na način da monogram karakteriše zakošenost, što asocira na pokret te spoj slova koja završavaju u zvijezdi, a simoliziraju pravac/pokret ka Evropi. Unutar slova „B“ se nalazi izvedeni oblik oblačića koji simbolizira otvorenost stranke za komunikaciju/interakciju. Boje su izvedene iz državne zastave Bosne i Hercegovine, a definisane su kroz monogram koji je plave boje te zvijezde koja je žute boje. Natpis je oblikovan serifnim, geometrijskim fontom čiji serifi daju dojam stabilnosti. Cilj znaka jeste da kroz navedene elemente jasno prikaže tendencije stranke koje su nezavisnost, pokret ka Evropi, stabilnost te otvorenost za komunikaciju.
 5. Zastava je na bijeloj podlozi ukupnih dimenzija 2000 mm sa 1000 mm. Na zastavi je znak „Nezavisnog bloka“ – znak se nalazi unutar zastave dimenzija 1000 mm x 650 mm.
 6. Znak i zastava mogu biti i drugačijih dimenzija, kada se koriste u reklamne svrhe, o čemu odlučuje Predsjedništvo Stranke.
 7. Mjerodavni uzorak znaka i zastave pohranjen je u sjedištu Stranke.
 8. O korištenju i čuvanju pečata, pečata organizacionih oblika, znaka i zastave te njihovoj zaštiti odlučuje Predsjedništvo Stranke.
 9. U Stranci su u ravnopravnoj upotrebi bosanski, srpski i hrvatski jezik, kao i oba pisma (latinica i ćirilica).
 10. Stranka ima svoju web stranicu, a može imati i druga stranačka glasila.

Član 5.
(Javnost)

 1. Rad  stranke je javan.
 2. Ostvaruje se javnim djelovanjem, obavještavanjem članstva i javnosti putem saopštenja, konferencija zaštampu, organizovanja okruglih stolova, javnih skupova, tribina, prisustvom predstavnika medija na skupovima stranke, putem internetskih stranica i na druge načine.
 3. Zvanična komunikacija Stranke s javnošću odvija se posredovanjem ovlaštenih zvaničnika, portparola i Službe za odnose s javnošću, na način kako to utvrdi Predsjedništvo Stranke.
 4. Javnost se iz rada Stranke može izuzetno isključiti kad se raspravlja i odlučuje o:

a) unutrašnjim kadrovskim pitanjima;

b) strategiji i taktici izborne kampanje i kandidiranju izbornih kandidata;

c) spajanju, odnosno udruživanju sa drugim strankama;

d) poslovanju Stranke;

e) pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom i

f) ostalim unutarstranačkim pitanjima, na osnovu odluke Predsjedništva Stranke.

Član 6.
(Poslovna tajna)

 1. Poslovnom tajnom Stranke smatraju se:
  a) isprave i lični podaci o članovima Stranke, te dokumentacija o njihovom političkom djelovanju, podaci o donatorima Stranke, osim onih isprava, podataka i dokumenata za koje je Glavni odbor Stranke dao odobrenje za objavljivanje, a na osnovu prethodnog pristanka člana/ice ili donatora ili onih isprava, podataka i dokumenata koje se objavljuju po sili zakona;
  b) isprave i podaci o općem ili trenutnom finansijskom i drugom materijalnom stanju Stranke, osim onih isprava i podataka koje je Stranka dužna dostavljati nadležnim organima državne vlasti;
  c) isprave, podaci i dokumentacija o drugim osobama ili institucijama s kojima sarađuje Stranka, a nalaze se u privremenom ili trajnom posjedu Stranke, osim onih za čiju objavu je Glavni odbor Stranke dao prethodno odobrenje ili onih isprava, podataka i dokumenata koje se objavljuju po sili zakona;
  d) isprave i podaci naznačeni kao poslovna tajna od strane drugih pravnih lica.
 2. Poslovnom tajnom smatraju se i druge isprave i podaci vezani za rad i političko djelovanje Stranke čije bi objavljivanje bilo protivno interesima Stranke i uspješnom obavljanju službenih poslova, a o čemu odlučuje Predsjedništvo Stranke.
 3. Odluke o tome što se smatra poslovnom tajnom donose nadležni organi na svim nivoima organizacije Stranke.

Član 7.
(Osnovni ciljevi)

U skladu sa Programom rada i principima Stranke, osnovni ciljevi su:

 1. afirmacija suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i evropske perspektive Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom;
 2. izgradnja nove politike u BiH, stabilizacija političkih i sigurnosnih prilika i afirmacija zajedničkih prioriteta itema okrenutih budućnosti;
 3. ravnomjeran regionalni razvoj i balansirana ulaganja na prostoru cijele BiH;
 4. zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava i temeljnih sloboda i zaštita, očuvanje i afirmacija porodice;
 5. zaustavljanje negativnog trenda odlaska ljudi iz BiH i razvoj programa zapošljavanja, posebno zapošljavanja mladih u BiH;
 6. izgradnja pravne države jednakih šansi za sve i vladavina institucija;
 7. vladavina prava i afirmacija pravne sigurnosti;
 8. izgradnja novog pristupa i partnerskih odnosa sa bh. dijasporom;
 9. uspostava društva čije će institucije, u funkcionalnom smislu, služiti svim građanima jednako;
 10. razvoj tržišne privrede, zaštita državne i privatne svojine;
 11. regionalna saradnja, te integracija u evropske i evroatlantske strukture;
 12. zaštita i unapređenje životne sredine;
 13. afirmacija osnovnih vrijednosti koje daju obilježja kvaliteta ljudskog života, zaposlenje i adekvatnu naknadu za rad, kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, kvalitetnu izgradnju infrastrukturnih objekata (putevi, vodovod, snabdijevanje električnom energijom, sredstva suvremene komunikacije, profesionalni i neovisni mediji i sl.);
 14. uspostava tržišne privrede i stvaranje uvjeta za stalni razvoj i bolje uvjete življenja građana po evropskim i svjetskim standardima;
 15. praćenje i analiziranje rada državnih organa, te nosilaca javnih i društvenih funkcija.

Član 8.
(Ostvarivanje programskih ciljeva)

 1. Programske ciljeve Stranka ostvaruje djelovanjem u javnom životu i vršenjem vlasti djelujući u skladu sa principima demokratske političke kulture, uz upotrebu svih demokratskih sredstava, ustrajavajući na poštivanju ustavnosti i zakonitosti.

Član 9.
(Saradnja sa drugim strankama, organizacijama ili udruženjima)

 1. Stranka sarađuje s drugim partijama/strankama, organizacijama, pokretima i udruženjima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu istih ili sličnih programskih načela i ciljeva.
 2. Jedan od mogućih oblika saradnje Stranke jesu predizborne ili postizborne koalicije, o čemu odlučuju organi Stranke, u skladu sa Statutom.
 3. Stranka se može na osnovu odluke Predsjedništva Stranke, učlanjivati u međunarodna udruženja srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njenih programskih ciljeva.

Član 10.
(Članstvo)

 1. Članom Stranke može postati svaki punoljetan građanin Bosne i Hercegovine, koji prihvata Statut i Program i protiv kojega se ne vodi neki krivični proces.
 2. Članom Stranke postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova.
 3. Sve funkcije u Stranci jednako su dostupne svim članovima bez obzira na rasu, boju kože, jezik, nacionalno ili etničko porijeklo, vjeru, članstvo u sindikatu ili drugom udruženju osnovanom u skladu sa zakonom, invaliditet, zdravstveno stanje, dob, spol, bračni ili porodični status, trudnoću, interspolnost, rod, seksualnu orijentaciju, socijalni status, društveno porijeklo, imovinsko stanje ili bilo koje drugo lično svojstvo.

Član 11.
(Status – Počasni član Stranke)

 1. Stranka može imati svoje počasne članove, o čemu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.
 2. Počasno članstvo u Stranci može biti odobreno i osobama koje nisu državljani Bosne i Hercegovine.
 3. O počasnim članovima vodi se poseban registar.

Član 12.
(Simpatizeri Stranke)

 1. Pojedinci koji nisu članovi Stranke, ali žele svojim znanjem i aktivnostima da doprinesu jačanju demokratskih vrijednosti, u skladu sa Statutom i Programom Stranke, djeluju kao simpatizeri Stranke.
 2. Evidenciju simpatizera vodi Generalni sekretar Stranke.

Član 13.
(Prijem u članstvo)

 1. Kandidat za člana Stranke, popunjen i potpisan zahtjev za prijem u članstvo podnosi mjesnoj ili općinskoj organizaciji Stranke u kojoj kandidat za člana ima prebivalište.
 2. Ukoliko je zahtjev podnesen direktno Sekretarijatu Stranke ili organu po mjestu boravišta, Generalni sekretar ili organ po mjestu boravišta kandidata u roku od sedam dana od prijema zahtjeva isti prosljeđujepomenutim organima u prethodnom stavu.
 3. Ukoliko postoje opravdani razlozi za uskraćivanje članstva kandidatu, koordinator ovlašteni predstavnici Stranke u mjesnom/općinskom odboru, dužni su zahtjev za prijem dostaviti Generalnom sekretaru uz pisano mišljenje sa obrazloženim razlozima za uskraćivanje članstva.
 4. U slučaju iz stava (3) ovog člana Generalni sekretar će zahtjev za prijem, uz obrazloženje mjesnog/općinskog odbora zatražiti i mišljenje kantonalnog/regionalnog odbora i sve dostaviti Predsjedništvu Stranke u roku od najkasnije 30 dana od dana prijema takvog zahtjeva.
 5. Zahtjev za prijem u članstvo, Predsjedništvo Stranke će odbiti samo u slučaju da ima preporuku da kandidat ne treba biti primljen u Stranku iz opravdanih razloga.
 6. Osoba kojoj je odbijen zahtjev, ima pravo na prigovorEtičkom odboru Stranke u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odbijanju zahtjeva.
 7. Odluka Etičkog odbora je konačna.
 8. Članovi Stranke koji borave izvan Bosne i Hercegovine upisuju se u Registar članova NB iz dijaspore.
 9. Odluku o izgledu i sadržaju stranačke iskaznice donosi Glavni odbor Stranke.

Član 14.
(Prava i obaveze članova)

Član Stranke ima pravo i obaveze:

 1. da bira i bude biran u organe Stranke,
 2. da predlaže kandidate i da se kandiduje za sve funkcije u Stranci, u skladu sa procedurama definisanim u Pravilima izbornog postupka Stranke i/ili ovim Statutom,
 3. da ravnopravno i aktivno učestvuje u aktivnostima Stranke;
 4. da slobodno izražava svoja mišljenja i gledišta u svim fazama djelovanja i rada unutar organa Stranke;
 5. da bude informiran o aktivnostima Stranke;
 6. da istakne kandidaturu i natječe se u postupku izbora kandidata na stranačkim listama za izbore u predstavničkim i izvršnim tijelima na svim nivoima državnog organizovanja u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa aktima Stranke;
 7. da ostvaruje i druga prava u skladu sa Statutom i drugim aktima Stranke.

Član 15.
(Članarina)

 1. Odluku o obavezi/ preporuci plaćanja i visini eventualne članarine donosi Glavni odbor, na prijedlog Predsjedništva Stranke.
 2. Evidenciju o plaćanju članarine vodi Sekretarijat Stranke.
 3. Član koji je kandidat za bilo koju funkciju u Stranci, te kandidat na izborima za organe zakonodavne i izvršne vlasti je dužan redovno plaćati članarinu.
 4. Član Stranke može materijalno, finansijski i na drugi način pomagati Stranku u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, ali ne može po tom osnovu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Član 16.
(Prestanak članstva)

Članstvo u Stranci prestaje:

 1. istupanjem iz članstva;
 2. pristupanjem drugoj političkoj stranci, bloku ili klubu
 3. isključenjem iz članstva;
 4. smrću.

Član 17.
(Istupanje iz članstva)

Za istupanje iz članstva podnosi se pismena izjava, koja ne mora biti obrazložena, a generalni sekretar Stranke, na zahtjev člana izdaje potvrdu o istupanju iz članstva Stranke.

Član 18.
(Mirovanje članstva)

 1. Na obrazložen zahtjev člana, Predsjedništvo Stranke može donijeti odluku o mirovanju i dužini roka mirovanja njegovog članstva.
 2. Ukoliko je član koji je podnio zahtjev za mirovanje članstva istovremeno i član bilo kojeg organa Stranke, na bilo kojem nivou, miruje mu funkcija i u tom organu.Predsjedništvo Stranke će, zavisno od pozicije i razloga zahtjeva za mirovanje, odlučiti da li će privremeno popuniti upražnjenu poziciju.
 3. Tokom mirovanja članstva, miruju sva prava i obavezečlana iz ovog Statuta.

Član 19.
(Isključenje iz članstva)

 1. Iz Stranke se isključuje član koji:
  a) djeluje suprotno Statutu i programu Stranke, kao i drugih općih i pojedinačnih akata Stranke, te odlukakoje donose nadležni organi i tijela Stranke u okviru svojih nadležnosti;
  b) ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanosi veću štetu interesima ili ugledu pojedinog tijela Stranke ili Stranke u cjelini;
  c) u javnim istupima učestalo vrijeđa ili kleveće drugog člana Stranke;
  d) je prilikom učlanjenja u Stranku dao netačne ili neistinite podatke;
  e) kao član izabran u organe Stranke, u dužem vremenskom razdoblju, a ne manjem od 3 (tri) mjeseca neopravdano nije aktivan u radu organa i tijela Stranke;
  f) kontinuirano, u dužem vremenskom razdoblju, a ne manjem od 6 (šest) mjeseci neopravdano odbija sudjelovanje u redovnim i vanrednim aktivnostima Stranke.
 2. Svaki organ ili tijelo Stranke može podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev za isključenje jednog ili više članova Stranke.
 3. Zahtjev iz stava (2) ovog člana podnosi se Etičkom odboru Stranke koji donosi odluku o zahtjevu.

Član 20.
(Žalba na odluku Etičkog odbora)

 1. Član Stranke kojem je pred Etičkim odborom izrečena mjera isključenja iz članstva može u roku od 15 dana od dana uručenja odluke, izjaviti žalbu Predsjedništvu Stranke.
 2. Žalba se dostavlja u Sekretarijat Stranke.
 3. Generalni sekretar Stranke, nakon što utvrdi da je žalba podnesena u roku i da je izjavljena od člana kojem je izrečena mjera isključenja, podnosi izvještaj Predsjedništvu Stranke.
 4. Odluka Predsjedništva Stranke po žalbi je konačna.
 5. U slučaju da je Predsjedništvo Stranke podnijelo zahtjev za isključenje iz članstva, tada odluku o žalbi donosi Glavni odbor Stranke koja je i konačna.
 6. Članstvo u Stranci prestaje danom kada odluka o isključenju postane konačna.
 7. Osoba koja je isključenjem prestala biti članom Stranke ne može se ponovo učlaniti u Stranku prije isteka roka od 2 (dvije) godine od dana pravomoćnosti odluke o isključenju, niti može biti istaknuta kao kandidat na izborima prije isteka toga roka.

Član 21.
(Utvrđivanje volje članstva i anketiranje u Stranci)

 1. S ciljem provjere i utvrđivanja volje svog članstva i jačanja njihovog uticaja na politiku i djelovanje Stranke, o bitnim pitanjima politike, djelovanja  i razvoja Stranke, može se organizovati anketiranje članstva i općestranačka unutrašnja rasprava.
 2. Odluku o provođenju ankete i općestranačke rasprave donosi Predsjedništvo Stranke.

Član 22.
(Punovažno odlučivanje)

 1. Glasanje u organima Stranke je u pravilu javno, ako za pojedina pitanja nadležni organ Stranke ne odluči da se provede tajno glasanje.
 2. Svaki član organa Stranke može zatražiti da se određeno pitanje stavi na dnevni red i da se nadležni organ Stranke o njemu očituje, u skladu sa utvrđenom procedurom.
 3. Izbor organa Stranke, u pravilu, vrši se tajnim glasanjem između više kandidata, osim ako nadležni organ Stranke ne odluči drugačije.

Član 23.
(Mandatni period)

 1. Mandatni period za sve dužnosti u Stranci i na svim nivoima organizovanja je četiri godine ili ako nadležni organ Stranke, u izuzetnim slučajevima ne odluči drugačije.

Član 24.
(Unutrašnja organizacija Stranke)

 1. Stranka je organizovana na teritorijalnom principu, počev od mjesne zajednice, općine, grada, distrikta, kantona, regije i na nivou države Bosne i Hercegovine.
 2. U mjestima, općinama, gradovima i kantonima/regijama gdje nisu formirane organizacije Stranke djelovat će povjerenici, odnosno povjereništva Stranke. Povjerenike/ povjereništva imenuje i razriješava Predsjedništvo Stranke.
 3. Stranka svoj rad i aktivnosti provodi putem sljedećih organizacijskih oblika:
  a) Mjesnog odbora Stranke, kao osnovne jedinice organizovanja;
  b) općinske organizacije Stranke;
  c) gradske/ Brčko distrikt organizacije Stranke;
  d) kantonalne/ regionalne organizacije Stranke;
  e) organi Stranke na nivou države Bosne i Hercegovine.

Član 25.
(Područje lokalne/ regionalne organizacije)

Organizacije Stranke nižeg i srednjeg nivoa organiziranja su:

– Mjesni odbor na nivou mjesne zajednice

– Skupština općinske organizacije, Općinski odbor, Općinski izvršni odbor,

– Skupština gradske organizacije, Gradski odbor, Gradski izvršni odbor,

– Skupština kantonalne/ regionalne organizacije, Kantonalni/ regionalni odbor i Kantonalni/ regionalni izvršni odbor

Član 26.
(Mijesni odbor)

 1. Mijesni odbor Stranke predstavlja osnovni oblik organiziranja i djelovanja Stranke.
 2. Mijesni odbor čine svi članovi Stranke na području odnosne mjesne zajednice.
 3. Mijesnim odborom rukovodi koordinator kojega, u skladu sa Pravilima izbornog postupka biraju svi članovi Stranke ili povjerenik koga imenuje gradski/ općinski Izvršni odbor Stranke.

Član 27.
(Skupština gradske/ općinske organizacije)

 1. Skupštinu gradske/ općinske organizacije činekoordinatori/ povjerenici mjesnih odbora i drugi članovi izabrani na način i u skladu sa odlukom o broju i načinu izbora članova gradskih/ općinskih skupština Nezavisnog bloka koju donosi Predsjedništvo Stranke.
 2. Skupština gradske/ općinske organizacije bira predsjednika, dva potpredsjednika, članove gradskog/ općinskog i članove gradskog/ općinskog izvršnog odboraStranke, u skladu sa Pravilima izbornog postupka Stranke.

Član 28.
(Gradski/ općinski odbor)

 1. Gradski/ općinski odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u gradskoj/ općinskoj organizaciji, prati njezinoširenje i razvoj, organizovanje i realizuje odluke organa Stranke višeg nivoa.
 2. Broj članova gradskog/ općinskog odbora utvrđuje se na osnovu odluke o broju i načinu izbora članova gradskih/ općinskih odbora koju donosi Predsjedništvo Stranke.

Član 29.
(Gradski/ općinski izvršni odbor)

 1. Gradski/ općinski izvršni odbor je operativni izvršni organ Stranke na tom nivou i broji 15 članova. U izuzetnim slučajevima, broj članova može biti i veći, o čemu odluku donosi Predsjedništvo Stranke. Članovi gradskog/ općinskog izvršnog odbora po položaju su: predsjednik, predsjednik Kluba vijećnika/ odbornika, predsjednik Bloka mladih i predsjednica Bloka žena NB tog nivoa.

Član 30.
(Kantonalna/ regionalna skupština)

 1. Kantonalna/ regionalna skupština formira se na delegatskom principu iz reda članova općinskih organizacija koje se nalaze u sastavu tih kantona/ regija, a na osnovu odluke o broju i načinu izbora članova kantonalnih/ regionalnih skupština Nezavisnog bloka koju donosi Predsjedništvo Stranke.
 2. Kantonalna/ regionalna skupština bira predsjednika, tripotpredsjednika, članove kantonalnog/ regionalnog i članove kantonalnog/ regionalnog izvršnog odbora Stranke, u skladu sa Pravilima izbornog postupka Stranke.

Član 31.
(Kantonalni/ regionalni odbor)

 1. Kantonalni/ regionalni odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u kantonalnoj/ regionalnoj organizaciji, prati njezino ostvarivanje i realizira odluke organa Stranke višeg nivoa.
 2. Broj članova kantonalnog/ regionalnog odbora utvrđuje se na osnovu odluke o broju i načinu izbora članova kantonalnih/ regionalnih odbora koju donosi Predsjedništvo Stranke.

Član 32.
(Kantonalni/ regionalni izvršni odbor)

 1. Kantonalni/ regionalni izvršni odbor je operativni izvršni organ Stranke na tom nivou i broji 17 članova. U izuzetnim slučajevima, broj članova može biti i veći, o čemu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.
 2. Članovi kantonalnog/ regionalnog izvršnog odbora po položaju su: predsjednik, predsjednici općinskih organizacija, predsjednik Kluba zastupnika, predsjednik Bloka mladih i predsjednica Bloka žena NB tog nivoa.

Član 33.
(Organi Stranke na centralnom nivou)

Organi Stranke na nivou Bosne i Hercegovine su:

 1. Kongres,
 2. Konvencija,
 3. Glavni odbor,
 4. Predsjedništvo,
 5. Predsjednik,
 6. Nadzorni odbor
 7. Generalni sekretar i
 8. Etički odbor.

Član 34.
(Kongres Stranke)

 1. Kongres je najviši organ Stranke i njegove odluke obavezne su za sve članove i organe Stranke.
 2. Kongres može biti redovni/ izborni, svake 4 godine iizvještajni ili tematski, prema potrebi i na osnovu odluke Glavnog odbora Stranke. Kongres saziva predsjednik Stranke.
 3. Pripremama za održavanje i organizaciju Kongresa rukovodi Odbor koji imenuje Predsjedništvo Stranke.
 4. Poziv sa dnevnim redom za Kongres dostavlja se općinskim, gradskim, kantonalnim i regionalnim odborima, Odboru za organizaciju Kongresa, Predsjedništvu i Glavnom odboru Stranke najmanje 20 (dvadeset) dana prije zakazanog dana održavanja Kongresa.
 5. Materijali za Kongres dostavljaju se najmanje 15 (petnaest) dana prije zakazanog dana održavanja redovnog/ izbornog Kongresa, a najmanje 10 (deset) dana prije zakazanog dana održavanja izvještajnog ili tematskog Kongresa Stranke.
 6. Predsjedništvo Stranke utvrđuje konačne materijale za Kongres, a dužno je da prethodno organizuje raspravu unutar Stranke o prijedlozima materijala za Kongres.

Član 35.
(Konvencija Stranke)

 1. Konvencija Stranke se organizira u slučaju potrebe izbora funkcionera ili organa Stranke koji se biraju na redovnom/ izbornom Kongresu, a kojima je iz određenih razloga prestao mandat.
 2. Konvenciju saziva predsjednik Stranke, a čine je svi predsjednici općinskih, gradskih, kantonalnih, regionalnih organizacija, članovi Glavnog odbora, Predsjedništva Stranke, te članovi Predsjedništva Bloka mladih i Bloka žena Nezavisnog bloka.

Član 36.
(Glavni odbor)

 1. Glavni odbor broji 45 članova. Dio članova se bira na Kongresu, dio prema položaju, a dio na Konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora. Kandidate predlažu općinski, gradski, kantonalni, regionalni, Predsjedništvo Bloka mladih i Bloka žena NB.
 2. Odluku o kriterijima, broju članova koji se biraju iz KO/RO/ Brčko distrikt NB, te načinu izbora članova Glavnog odbora utvrđuje Predsjedništvo Stranke.
 3. Glavni odbor:
  a) bira Predsjednika i tri potpredsjednika Glavnog odbora iz različitih dijelova BiH;
  b) utvrđuje pravce i ciljeve, kao i opće aktivnosti Stranke između dva Kongresa, prati njihovo ostvarivanje i za svoj rad odgovara Kongresu;
  c) odgovoran je za ostvarivanje demokratske procedurei razvoja Stranke.
 4. Glavni odbor održava sjednice najmanje 3 puta godišnje, a prema potrebi i češće.
 5. Glavni odbor donosi Poslovnik o radu na svojoj prvoj sjednici.

Član 37.
(Prenos ovlasti i odlučivanje viših organa Stranke u izuzetnim situacijama)

 1. Viši organi Stranke mogu, u izuzetnim situacijama, pravo na odlučivanje po pitanjima iz njihove nadležnosti prenijeti na niže organe Stranke.

Član 38.
(Predsjedništvo Stranke)

 1. Predsjedništvo Stranke je izvršno- politički organ koji, u skladu sa ovlaštenjima rukovodi Strankom.
 2. Predsjedništvo Stranke ima 17 (sedamnaest) članova, a bira ga Glavni odbor Stranke, u skladu sa Pravilima izbornog postupka u NB.
 3. U sastav Predsjedništva, po funkciji, ulaze Predsjednik Stranke, potpredsjednici, Generalni sekretar, PredsjednikGlavnog odbora, Bloka mladih i predsjednica Bloka žena NB.
 4. Ukoliko se izborom članova Predsjedništva Stranke ne osigura odgovarajuća teritorijalna, nacionalna, socijalna, starosna i spolna zastupljenost, Predsjednik Stranke može povećati broj članova Predsjedništva, maksimalno 2 člana, a u cilju osiguranja odgovarajuće zastupljenosti.
 5. Predsjedništvo Stranke odgovorno je za materijalno i finansijsko poslovanje Stranke.
 6. Predsjedništvo Stranke utvrđuje prijedloge akata koje donosi Glavni odbor kao i prijedloge kandidata Stranke za obavljanje funkcija koje imenuje i razrješava Glavni odbor.
 7. Predsjedništvo Stranke za svoj rad odgovara Glavnomodboru i podnosi mu na razmatranje i odlučivanje pitanja od važnijeg političkog značaja.
 8. Predsjedništvo Stranke ima mandat raspustiti općinsku, gradsku, kantonalnu, regionalnu organizaciju ili smijeniti povjerenika ili koordinatora na bilo kojem nivou, ukoliko utvrdi da djeluje suprotno politici i interesima Stranke.
 9. Ukoliko raspusti organe iz stava (8) ovog člana, Predsjedništvo formira Povjereništvo.
 10. Broj članova i sastav Povjereništva uređuje se posebnom odlukom Predsjedništva Stranke.
 11. Sjednice Predsjedništva Stranke održavaju se prema potrebi, a u pravilu jednom mjesečno.
 12. Sjednice Predsjedništva Stranke saziva i njima predsjedava predsjednik Stranke, a u slučaju njegove spriječenosti, sjednicom predsjedava jedan od potpredsjednika kojega za to ovlasti predsjednik Stranke.
 13. Članovi Predsjedništva Stranke dužni su prisustvovati sjednicama Predsjedništva Stranke.
 14. Na prijedlog predsjednika Stranke i prema ukazanoj potrebi, jednom godišnje se može izvršiti zamjena 1/3 članova Predsjedništva izabranih sa liste na Glavnom odboru Stranke. Postupak izbora novih članova Predsjedništva vrši se prema procedurama i Pravilima izbornog postupka u NB.
 15. Predsjedništvo Stranke na prvoj sjednici donosi Poslovnik o radu.

Član 39.
(Predsjednik Stranke)

 1. Predsjednik Stranke zastupa i predstavlja Stranku, te neposredno rukovodi aktivnostima na provođenju politika i programa Stranke, izvršavanjem i provođenjem odluka nadležnih organa Stranke, te odlučuje o tekućim poslovima vezanim za neposredno upravljanje Strankom.
 2. Predsjednik Stranke se bira na redovnom- izbornom Kongresu, u skladu sa Pravilima izbornog postupka u NB.
 3. Predsjednik Stranke ima mandat ovlastiti člana pojedinog organa ili tijela Stranke da predstavlja i zastupa Stranku u određenim poslovima i aktivnostima (sudjelovanje na konferencijama i seminarima, sudjelovanje u pregovorima oko nekih pitanja od važnosti za Stranku i sl.).
 4. Generalni sekretar pomaže predsjedniku Stranke u izvršavanju obaveza iz stava 1. ovoga člana.
 5. Predsjednik Stranke provodi politiku Stranke u skladu s programskim dokumentima, Statutom, odlukama i zaključcima nadležnih organa Stranke, te donosi izvršne političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
 6. Predsjednik Stranke osigurava međusobnu saradnju svih organa i tijela Stranke u skladu sa Statutom;
 7. Predsjednik Stranke saziva Kongres i Konvenciju Stranke, u skladu sa Statutom;
 8. Predsjednik Stranke ima mandat, u izuzetnim slučajevima hitno imenovati ili suspendirati bilo kojeg funkcionera Stranke, ili staviti van snage odluku organa Stranke, o čemu će na prvoj sjednici upoznati Predsjedništvo Stranke;
 9. Predsjednik Stranke predlaže Predsjedništvu Stranke donošenje odluke o imenovanju ili raspuštanju nižih organa Stranke, u skladu sa Statutom;
 10. Predsjednik Stranke zadužuje potpredsjednike i druge članove Predsjedništva Stranke za obavljanje poslova vezanih uz određena programska područja, odnosno za neposredno provođenje politika i političko djelovanje na državnom, regionalnom i nižim nivoima Stranke.
 11. Predsjednik Stranke obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i aktima Stranke.

Član 40.
(Potpredsjednici Stranke)

 1. Stranka ima 5 potpredsjednika koji se, u skladu sa Pravilima izbornog postupka  u NB biraju na Kongresu Stranke.
 2. Potpredsjednici Stranke su, prema položaju i članovi Predsjedništva Stranke i zadužuju se za obavljanje poslova vezanih uz određena programska područja, odnosno za neposredno provođenje politika i političko djelovanje na državnom, regionalnom i nižim nivoima Stranke.

Član 41.
(Nadzorni odbor Stranke)

 1. Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ Stranke i ima 5 članova.
 2. Članove Nadzornog odbora bira Kongres Stranke, u skladu sa odlukama nadležnih organa Stranke.
 3. Nadzorni odbor Stranke nadzire zakonitost i statutarnost rada svih organa i tijela Stranke, a posebno njihovo materijalno i finansijsko poslovanje.
 4. Članovi Nadzornog odbora Stranke ne mogu biti članovi Predsjedništva Stranke i Glavnog odbora Stranke.
 5. Nadzorni odbor Stranke donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova.
 6. Predsjednik Nadzornog odbora Stranke obavezno se poziva na sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke, na kojima se razmatra Izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju.
 7. Glavni odbor Stranke donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora Stranke.

Član 42.
(Generalni sekretar)

 1. Generalni sekretar operativno organizira i koordinira rad organa i tijela Stranke.
 2. Generalnog sekretara, na prijedlog predsjednika Stranke bira Glavni odbor Stranke.
 3. Generalni sekretar je odgovaran za organiziranje izvršenja odluka organa Stranke, Predsjedništva, Predsjednika, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog odbora Stranke;
 4. Generalni sekretar je odgovoran za provođenje Statuta i drugih odluka organa i tijela Stranke;
 5. Generalni sekretar rukovodi Sekretarijatom i odgovara Predsjedništvu i Predsjedniku Stranke za svoj i rad Sekretarijata Stranke;
 6. Generalni sekretar učestvuje u pripremi i radu organa i tijela Stranke, te priprema i osigurava organizacione, materijalne i tehničke uslove za njihov rad;
 7. Generalni sekretar Stranke može, uz prethodnu suglasnost Predsjednika ili Predsjedništva Stranke, sazvati sjednicu bilo kojega tijela Stranke, ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice neophodno;
 8. U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti generalnog sekretara Stranke, Predsjedništvo Stranke, će na prijedlog predsjednika Stranke, imenovati između svojih članova osobu koja će obavljati poslove generalnog sekretara za vrijeme njegove odsutnosti.
 9. Generalni sekretar obavlja i druge poslove, u skladu sa Statutom i odlukama viših organa Stranke.

Član 43.
(Etički odbor Stranke)

 1. Etički odbor Stranke ima 5 (pet) članova koji se biraju na Kongresu Stranke, u skladu sa odlukama nadležnih organa Stranke.
 2. Članovi Etičkog odbora Stranke ne mogu biti članovi Predsjedništva Stranke ili Glavnog odbora Stranke.
 3. Poslovnik o radu Etičkog odbora donosi Glavni odbor Stranke i njime se podrobnije uređuju djelokrug, članstvo, način rada, postupak pred Etičkim odborom, te druga pitanja od važnosti za rad Etičkog odbora.
 4. U sklopu Etičkog odbora djeluje i Savjet za zaštitu ideje Nezavisnog bloka, koji se sastoji od 5 članova, koje bira Predsjedništvo i koji ne mogu biti članovi organa Stranke, nosioci izvršnih, zakonodavnih niti drugih političkih funkcija u NB. Poslovnik o radu i okvire djelovanja ovoga Savjeta utvrđuje Predsjedništvo Nezavisnog bloka.

Član 44.
(Organizovanje i rad stalnih tijela)

Glavni odbor odbor Stranke donosi odluke o formiranju i načinu rada stalnih i povremenih tijela koja djeluju na nivou Stranke.

Član 45.
(Sekretarijat Stranke)

 1. Stranka ima Sekretarijat za obavljanje stručnih i administrativnih poslova.
 2. Radom Sekretarijata rukovodi Generalni sekretar Stranke.
 3. Predsjedništvo Stranke donosi Pravilnik o organizaciji Sekretarijata Stranke, kojim se uređuje njegov rad, utvrđuje broj administrativnog i drugog stručnog osobljapotrebnog za njegovo djelovanje.
 4. Sekretarijat Stranke čine:
  a) Služba za pravne, opće i finansijske poslove;
  b) Služba za izborno planiranje i kampanje;
  c) Služba za medije, istraživanje i analitiku.
 5. U okviru Sekretarijata se mogu formirati i druge dodatne službe koje obezbjeđuju funkcioniranje Stranke i podupiru realizaciju utvrđenih politika Stranke.

Član 46.
(Blok akademija)

 1. Stranka ima Blok akademiju, koja služi za edukaciju i pripremu kadrova, te promociju politika NB.
 2. Blok akademija se osniva odlukom Predsjedništva Stranke.
 3. Cilj djelovanja Blok akademije jest političko obrazovanje i usavršavanje, te podizanje nivoa političke komunikacije i kulture dijaloga članova Stranke i društva u cjelini.
 4. U okviru Blok akademije mogu se formirati stručni i savjetodavni odjeli za određene oblasti javnih politika.
 5. Za svoj rad Blok akademija odgovara Predsjedništvu i predsjedniku NB.

Član 47.
(Provođenje unutarstranačkih izbora)

Procedura provođenja unutarstranačkih izbora za sve organizacijske oblike Stranke propisuje se Pravilima izbornog postupka Stranke koje donosi Predsjedništvo.

Član 48.
(Dualizam funkcija)

 1. Unutar Nezavisnog bloka nije dozvoljeno obnašanje više od jedne čelne stranačke funkcije, osim onih koje se dobijaju po funkciji.
 2. Izabrani nosilac funkcije dužan je u roku od sedam dana od dana izbora odlučiti koju funkciju zadržava.

Član 49.
(Kooptiranje u stranačkim organima)

Predsjednik Stranke je ovlašten da, po potrebi i u posebnim slučajevima, dopuni organe Stranke dodatnim članovima radi uspostavljanja teritorijalne, nacionalne, spolne i dobne ravnoteže u svrhu ostvarenja programskih ciljeva Stranke, a ne više od ¼ članova u odnosu na izabrani broj članova.

Član 50.
(Oblici interesnog organizovanja)

 1. U Stranci se mogu formirati oblici interesnog organizovanja.
 2. Oblici interesnog organizovanja su:
  1. Blok mladih,
  2. Blok žena
  3. Biznis blok
  4. Blok dijaspore
  5. i drugi oblici interesnog organizovanja koji nisu u koliziji sa principima Stranke.
  6. Članstvo u interesnim organizacijama stiče se odobrenjem zahtjeva upućenog rukovodstvu organizacije.
  7. Pravila o radu interesnih organizacija donosiPredsjedništvo Stranke.

Član 51.
(Savjeti i druga stručna tijela NB)

 1. U sklopu Nezavisnog bloka djeluju:
  a) Savjet za strateška i politička pitanja
  b) Stručni savjet Nezavisnog bloka
  c) Odbor za regionalna, evropska i međunarodna pitanja
  d) Kadrovska komisija

Pravila o radu, nadležnosti, način izbora, broj članova i poslovnike o radu savjeta i drugih stručnih tijela NB donosi Predsjedništvo Stranke.

Član 52.
(Davanje saglasnosti i podrške NB)

 1. Predsjedništvo Stranke odlučuje o podršci Stranke kandidatu druge partije/stranke ili nezavisnom kandidatu na izborima za državni, entitetski i kantonalni nivo zakonodavne ili izvršne vlasti.
 2. Predsjedništvo odlučuje o učešću Stranke u formiranju koalicione vlade, u skladu sa Statutom.
 3. Predsjedništvo Stranke daje saglasnost na imenovanja kandidata Stranke odnosno utvrđuje prijedlog kandidata za pozicije u izvršnoj vlasti na svim nivoima u skladu sa Statutom i Pravilima o ostvarivanju kadrovske politike u NB.

Član 53.
(Provođenje izbornog programa)

 1. Funkcioneri Nezavisnog bloka, na svim nivoima vlasti u BiH, ukoliko su članovi Stranke, dužni su sprovoditi izborni program i politiku koju utvrde nadležni organi Stranke.

Član 54.
(Klub zastupnika/poslanika i klub vijećnika/odbornika)

 1. Klub zastupnika/poslanika sačinjavaju svi zastupnici/poslanici, a klub vijećnika / odbornika svi vijećnici/odbornici izabrani sa liste Stranke u odgovarajućoj skupštini/vijeću ili parlamentu.
 2. Klubovi razmatraju pitanja koja su na dnevnom redu sjednica predstavničkih organa, utvrđuju stavove i pokreću inicijative u skladu sa politikom Stranke i općim interesom društvene zajednice.
 3. Klubovi biraju predsjednika i zamjenika predsjednika uz saglasnost Predsjedništva, odnosno nadležnog nivoa i organa Stranke.
 4. Član kluba zastupnika/poslanika, odnosno vijećnika/odbornika dužan je da poštuje principe i interese Stranke, zastupa politiku i provodi odluke utvrđene na organima Stranke u odgovarajućoj skupštini/vijeću ili parlamentu.
 5. Klub zastupnika/poslanika, odnosno vijećnika/odbornika, obavezan je donijeti svoj Poslovnik o radu.

Član 55.
(Imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Stranke)

 1. U slučaju da predsjednik Stranke iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju funkciju, Glavni odbor Stranke iz reda potpredsjednika Stranke imenuje vršioca dužnosti predsjednika Stranke čiji mandat traje do narednog Kongresa Stranke.

Član 56.
(Odbor za statut)

 1. Glavni odbor Stranke imenuje Odbor za statut, na prijedlog predsjednika Stranke, kao stalno tijelo Stranke.
 2. Odbor za statut prati primjenu aktuelnog statuta, predlaže izmjene i dopune, te daje autentična tumačenja odredbi statuta.
 3. Odbor za statut ima 5 (pet) članova, od kojih su najmanje 3 (tri) člana pravne struke.

Član 57.
(Javna rasprava o nacrtu statuta)

 1. Odbor za statut utvrđuje radnu verziju teksta statuta i upućuje ga Predsjedništvu Stranke na izjašnjenje.
 2. Predsjedništvo Stranke utvrđuje nacrt statuta i upućuje ga na javnu raspravu u lokalne i regionalne organe Stranke.
 3. Nakon obavljene javne rasprave Predsjedništvo Stranke utvrđuje prijedlog statuta i uvršćuje ga u materijale Kongresa.

Član 58.
(Imovina i finansiranje)

 1. Stranka može imati nekretnine i pokretnine.
 2. Odluku o kupovini nekretnina i načinu njihova raspolaganja donosi Glavni odbor Stranke.
 3. Odluku o kupovini pokretnina (uredska oprema, motorna vozila i sl.) i načinu njihova raspolaganja donosi Predsjedništvo Stranke.
 4. Imovinom upravlja Predsjedništvo Stranke.
 5. Glavni odbor Stranke donosi pravilnik o imovini i finansiranju Stranke.

Član 59.
(Način prestanka rada Stranke i raspodjela imovine)

 1. Stranka prestaje s radom u skladu sa zakonom.
 2. Odluku o prestanku rada Stranke donosi Kongres Stranke.
 3. U izuzetnim slučajevima, odluku o prestanku rada može donijeti i Glavni odbor Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke.
 4. Odluka o prestanku rada Stranke obavezno sadrži odredbu kojom se utvrđuje krajnji korisnik imovine Stranke.

Član 60.
(Izmjene i dopune Statuta)

 1. Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.
 2. Glavni odbor Stranke može, u izuzetnim slučajevima, vršiti izmjene i dopune ovoga Statuta.
 3. Svi akti Stranke moraju biti usklađeni sa ovim Statutom. Sve organizacije Stranke su dužne uskladiti svoju organizaciju sa ovim Statutom u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Član 61.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Osnivačkom Kongresu Nezavisnog bloka.

Predsjedavajući Osnivačkog (Konstitutivnog) Kongresa  

_________________________________